Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Phân biệt đồng quy tính trạng với phân li tính trạng.

Câu 3:

Nêu các hướng tiến hóa chung của sinh giới.

Lời giải:

Sinh giới đã tiến hóa theo những chiều hướng chung sau đây

-Ngày càng đa dạng phong phú: Từ một số ít dạng nguyên thủy, sinh vật đa bào đã tiến hóa theo hai hướng lớn: giới Thực vật và giới Động vật có số lượng loài rất lớn.

-Tổ chức cơ thể ngày càng cao: Cơ thể đã từ dạng chưa có cấu tạo tế bào đến đơn bào rồi đa bào. Cơ thể đa bào ngày càng phân hóa về cấu tạo, chuyên hóa về chức năng đồng thời tăng cường sự liên hệ thống nhất. Những nhóm xuất hiện sau cùng (thú và người trong giới Động vật, cây hoa hạt kín trong giới thực vật) có tổ chức cơ thể phức tạp, hoàn hảo nhất.

-Thích nghi ngày càng hợp lí: Những dạng ra đời sau thích nghi hơn đã thay thế những dạng trước đó, kém thích nghi. Trong lịch sử tiến hóa, có khoảng 25 vạn loài thực vật, 5 triệu loài động vật đã diệt vong vì không thích nghi trước sự thay đổi hoàn cảnh sống. Thích nghi là hướng cơ bản nhất.

→ Trong ba chiều hướng tiến hóa của sinh giới thì thích nghi là hướng cơ bản nhất. Vì vậy, trong những điều kiện xác định, có những sinh vật vẫn duy trì tổ chức nguyên thủy của chúng (các hóa thạch sống như lưỡng tiêm) hoặc đơn giản hóa tổ chức (các nhóm kí sinh) mà vẫn tồn tại các nhóm có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao.