Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả màu vàng. a) Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau thì kết quả ở F1 và F2 sẽ như thế nào?

Câu 3:

Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả màu vàng.

a) Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau thì kết quả ở sẽ như thế nào?

b) Bằng cách nào xác định được kiểu gen của cây quả đỏ ở ?

Lời giải:

a) - Quy ước gen: A – quả đỏ trội hoàn toàn a – quả vàng

-Sơ đồ lai:

P:                  AA         ×         aa

GP:                A                          a

:                           Aa (100% hoa đỏ)

× :                  Aa         ×       Aa

GP:                             A, a              A, a

:                     1AA : 2Aa : 1aa

Kiểu hình:              3 quả đỏ : 1 quả vàng

b) Để xác định được kiểu gen của cây quả đỏ ở : ta dùng phép lai phân tích.

-Nếu thế hệ con đồng tính thì cây quả đỏ có kiểu gen đồng hợp (AA).

-Nếu thế hệ con phân li thì cây quả đỏ có kiểu gen dị hợp (Aa).