Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Những nhân tố nào làm thay đổi kích thước quần thể?

Câu 3:

Những nhân tố nào làm thay đổi kích thước quần thể?

Lời giải:

-Mức sinh sản: là số cá thể mới do quần thể sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định. Số lượng này phụ thuộc vào mức sinh sản của cá thể trong quần thể và tác động của các nhân tố sinh thái.

-Mức tử vong: là số cá thể bị chết trong một thời gian nhất định vì già hoặc do các nguyên nhân sinh thái khác.

-Mức nhập cư: là số cá thể từ quần thể khác chuyển đến. Khi điều kiện sống thuận lợi, sự nhập cư ít gây ảnh hưởng cho quần thể ở tại.

-Mức xuất cư: là hiện tượng một số cá thể rời khỏi quần thể để đến một quần thể khác có mật độ thấp hơn hay tìm đến một sinh cảnh khác.

-Mức sống sót: là số cá thể còn sống đến một thời điểm nhất định.