Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Những cây thích nghi với lửa có những đặc điểm gì nổi bật?

Câu 3:

Những cây thích nghi với lửa có những đặc điểm gì nổi bật?

Lời giải:

Đặc điểm của cây thích nghi với lửa: thân có vỏ dày, chịu lửa tốt; cây thân thảo có thân ngầm dưới mặt đất, mặt nước để tránh lửa.