Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nêu ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec.

Câu 3:

Nêu ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec.

Lời giải:

-Ý nghĩa: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể. Nó giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định qua thời gian dài.

   + Giá trị của thực tiễn: xác định tần số tương đối của các kiểu gen và các alen từ tỉ lệ các kiểu hình. Từ đó, khi biết được tần số xuất hiện đột biến nào đó thì có thể dự tính xác suất bắt gặp thể đột biến đó trong quần thể, hoặc dự đoán các gen hay các đột biến có hại trong quần thể. Điều đó rất quan trọng trong y học và chọn giống.

-Điều kiện nghiệm đúng:

   + Số lượng cá thể lớn.

   + Có sự ngẫu phối.

   + Các loại giao tử đều có sức sống và thụ tinh như nhau.

   + Các loại hợp tử đều có sức sống như nhau.

   + Không có đột biến, chọn lọc, di nhập gen…