Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết.

Câu 3:

Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết.

Lời giải:

-Di truyền liên kết hoàn toàn: hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng quý được quy định bởi các gen trên một NST, nhờ đó trong chọn giống người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng quý luôn luôn đi kèm với nhau.

-Di truyền liên kết không hoàn toàn: làm tăng biến dị tổ hợp, tạo nhóm gen liên kết quý, có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa. Thông qua việc xác định tần số hoán vị gen, người ta lập bản đồ di truyền, nhờ đó có thể rút ngắn thời gian tạo giống, không phải chọn mò mẫm, ngẫu nhiên.