Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. Làm thế nào để biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến?

Câu 3:

Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. Làm thế nào để biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến?

Lời giải:

Thường biến Đột biếnKhái niệm Là những biến đổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể tương ứng với điều kiện môi trường. Là những biến đổi trong vật chất di truyền, ở cấp độ phân tử là đột biến gen, ở cấp độ tế bào là đột biến NST.Tác nhân gây biến đổi Ảnh hưởng của môi trường ngoài. Tác nhân gây đột biến từ môi trường ngoài hoặc môi trường trong cơ thể.Tính chất- Là những biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định tương ứng với điều kiện môi trường.

- Thường biến không di truyền.

- Là những biến đổi riêng lẻ, không định hướng.

- Đột biến di truyền cho thế hệ sau.

Ý nghĩa Đa số là có lợi cho sinh vật, giúp cơ thể phản ứng linh hoạt trước sự thay đổi nhất thời hoặc theo chu kì của môi trường. Đa số có hại, một số ít có lợi hoặc trung tính.Vai trò Thường biến ít có vai trò quan trọng trong tiến hóa và chọn giống. Đột biến cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống, nhất là đột biến gen.-Để nhận biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến ta có thể cho các cá thể đó sống trong các điều kiện môi trường khác nhau, nếu xuất hiện nhiều kiểu hình khác nhau thì đó là thường biến, nếu không xuất hiện kiểu hình khác thì đó là đột biến.