Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST.

Câu 3:

Nêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST.

Lời giải:

Di truyền qua tế bào chấtDi truyền qua nhân- Gen quy định nằm ở các bào quan trong tế bào chất.

- Số lượng gen ít.

- ADN có dạng vòng.

- Di truyền theo dòng mẹ.

- Sự di truyền qua tế bào chất không tuân theo quy luật di truyền chặt chẽ như gen trong nhân.

- Gen quy định tính trạng nằm ở các NST trong nhân tế bào.

- Số lượng gen nhiều.

- ADN có dạng xoắn kép.

- Tế bào sinh dục đực và cái có vai trò ngang nhau.

- Sự di truyền tuân theo các quy luật di truyền chặt chẽ.