Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Màu lông gà do 1 gen quy định và nằm trên NST thường. Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được F1 đều có lông màu xanh da trời.

Câu 3:

Màu lông gà do 1 gen quy định và nằm trên NST thường. Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được đều có lông màu xanh da trời. Cho gà giao phối với nhau được F2 có kết quả về kiểu hình như thế nào? Cho biết lông trắng do gen lặn quy định.

Lời giải:

Lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được đều có lông màu xanh da trời → lông màu xanh da trời là tính trạng trung gian. Cặp tính trạng màu lông chịu sự chi phối của hiện tượng di truyền trội không hoàn toàn.

-Quy ước gen: AA: lông đen; Aa: lông màu xanh da trời; aa: lông trắng.

-Sơ đồ lai:

P:   AA   ×   aa

   (lông đen)   (lông trắng)

GP:   A      a

:   Aa

         (100% lông màu xanh da trời)