Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Khi lai thuận và nghịch hai giống chuột côbay thuần chủng lông đen, dài và lông trắng, ngắn với nhau đều được F1 toàn chuột lông đen, ngắn.

Câu 3:

Khi lai thuận và nghịch hai giống chuột côbay thuần chủng lông đen, dài và lông trắng, ngắn với nhau đều được toàn chuột lông đen, ngắn. Cho chuột giao phối với nhau sinh ra chuột gồm 27 con lông đen, ngắn; 10 con lông đen, dài; 8 con lông trắng, ngắn; 4 con lông trắng, dài.

a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến .

b) Để sinh ra chuột có tỉ lệ 1 con lông đen, ngắn : 1 con lông đen, dài : 1 con lông trắng, ngắn : 1 con lông trắng, dài thì cặp lai chuột phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

Lời giải:

a) có tỉ lệ: 9 lông đen, ngắn : 3 lông đen, dài : 3 lông trắng, ngắn : 1 lông trắng, dài → Tính trạng màu lông và chiều dài lông tuân theo quy luật phân li độc lập.

Xét từng cặp tỉ lệ:

Đen/Trắng = 3/1 → Lông đen trội hoàn toàn so với lông trắng

Ngắn/Dài = 3/1 → Lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài

Quy ước gen:

A – Lông đen; a – Lông trắng

B – Lông ngắn; b – Lông dài

Sơ đồ lai:

P:            AAbb      ×      aaBB

GP:                Ab                  aB

:                    AaBb (100% lông đen, ngắn)

× :        AaBb    ×    AaBb

GP:    AB, Ab, aB, ab    AB, Ab, aB, ab

:

:   1AABB + 2AABb + 2AaBB + 4AaBb: 9 (A-B-): lông đen, ngắn         

1AAbb + 2Aabb: 3 (A-bb): lông đen, dài

         1aaBB + 2 aaBb: 3 (aaB-): lông trắng, ngắn

         1 aabb: 1 (aabb): lông trắng, dài

b) Xét từng cặp tính trạng:

Đen/Trắng = 1/1 → Đây là kết quả của phép lai phân tích: có kiểu gen: Aa × aa

Ngắn/Dài = 1/1 → Đây là kết quả của phép lai phân tích: có kiểu gen: Bb × bb

Xét chung 2 cặp tính trạng: có thể có 2 trường hợp:

TH1: AaBb × aabb

TH2: Aabb × aaBb

Sơ đồ lai:

× :     AaBb     ×     aabb

GP:          AB, Ab, aB, ab               ab

:          1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

Kiểu hình: 1 lông đen, ngắn : 1 lông đen, dài : 1 lông trắng, ngắn : 1 lông trắng, dài

× :     Aabb     ×     aaBb

GP:          Ab, ab     aB, ab

:     1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

Kiểu hình: 1 lông đen, ngắn : 1 lông đen, dài : 1 lông trắng, ngắn : 1 lông trắng, dài