Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy giải thích tại sao tháp sinh khối của thủy sinh vật trong tầng nước lại có dạng khác thường. Trong trường hợp nào tháp số lượng bị đảo ngược?

Câu 3:

Hãy giải thích tại sao tháp sinh khối của thủy sinh vật trong tầng nước lại có dạng khác thường. Trong trường hợp nào tháp số lượng bị đảo ngược?

Lời giải:

- Tháp sinh khối của thủy sinh vật trong tầng nước có dạng khác thường vì: sinh khối của vi khuẩn, tảo phù du rất thấp, trong khi sinh khối của sinh vật tiêu thụ lại lớn, tháp trở nên mất cân đối, đáy tháp nhỏ.

- Tháp số lượng bị đảo ngược trong trường hợp:

   + Vật chủ có số lượng ít, vật kí sinh đông.

   + Quần xã sinh vật ở môi trường nước.