Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3. Bảng 65.3: Vai trò các nhân tố tiến hóa trong tiến hóa nhỏ

Câu 3:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3.

Bảng 65.3: Vai trò các nhân tố tiến hóa trong tiến hóa nhỏ

Lời giải: