Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Phép lai nào sau đây là lai gần?

Câu 3:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Phép lai nào sau đây là lai gần?

A.Tự thụ phấn ở thực vật.

B.Giao phối cận huyết ở động vật.

C.Cho lai giữa các cá thể bất kì.

D.Cả A và B.

Lời giải:

Đáp án D