Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

Câu 3:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

A.Ếch và nòng nọc của nó trong ao.

B.Cá rô đồng và cá săn sắt trong ao.

C.Cây trong vườn.

D.Cỏ ven bờ hồ.

Lời giải:

Đáp án A