Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Định nghĩa loài. Phân biệt cá thể, quần thể, nòi.

Câu 3:

Định nghĩa loài. Phân biệt cá thể, quần thể, nòi.

Lời giải:

-Loài là một nhóm cá thể có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí, có khu phân bố xác đinh, trong đó cá thể có giao phối với nhau và được cách li sinh sản với những nhóm quần thể thuộc loài khác.

-Phân biệt:

   + Cá thể là đơn vị tổ chức của quần thể.

   + Quần thể là đơn vị tổ chức cơ sở của loài.

   + Quần thể hay nhóm quần thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành nòi. Các cá thể thuộc những nòi khác nhau trong một loài vẫn có thể giao phối với nhau. Có ba nòi: nòi địa lí, nòi sinh thái, nòi sinh học.