Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Có mấy dạng diễn thế của quần xã? Hãy cho biết đặc trưng của mỗi dạng.

Câu 3:

Có mấy dạng diễn thế của quần xã? Hãy cho biết đặc trưng của mỗi dạng.

Lời giải:

Có hai dạng diễn thế chủ yếu:

- Diễn thế nguyên sinh (hay sơ cấp): xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa hề có một quần xã nào.

- Diễn thế thứ sinh (hay thứ cấp): xảy ra trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị hủy dệt hoàn toàn.