Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Việc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải như thế nào?

Câu 2:

Việc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải như thế nào?

Lời giải:

-Mỗi tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc chỉ có giá trị tương đối. Tùy mỗi nhóm sinh vật mà người ta vận dụng tiêu chuẩn thích hợp.

-Trong nhiều trường hợp phải phối hợp nhiều tiêu chuẩn mới phân biệt được hai loài thân thuộc một cách chính xác.