Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Tần số tương đối của alen và kiểu gen được xác định bằng cách nào?

Câu 2:

Tần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Tần số tương đối của alen và kiểu gen được xác định bằng cách nào?

Lời giải:

-Tần số tương đối của các alen: được tính bằng tỉ lệ giữa số alen được xét trên tổng số alen thuộc một locus trong quần thể.

-Tần số của một kiểu gen (kiểu hình): được tính bằng tỉ số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.

-Tần số tương đối của alen được tính theo công thức:

   + Tần số tương đối của alen A: p = d + h/2

   + Tần số tương đối của alen a: q = r + h/2

→ p + q = 1