Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tác nhân, hậu quả và mục đích của gây đột biến ở vật nuôi, cây trồng là gì?

Câu 2:

Tác nhân, hậu quả và mục đích của gây đột biến ở vật nuôi, cây trồng là gì?

Lời giải:

-Tác nhân: Gồm các tác nhân vật lí (tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt) và tác nhân hóa học (EMS, NMU, NEU,…)

-Hậu quả:

   + Để gây đột biến có hiệu quả cao, cần lựa chọn tác nhân gây đột biến thích hợp, sử dụng liều lượng và thời gian xử lí tối ưu mới tạo được các thể đột biến mong muốn.

   + Xử lí không đúng tác nhân hoặc liều lượng không thích hợp thì cá thể sinh vật có thể bị chết hoặc giảm sức sống và khả năng sinh sản.

   + Làm thay đổi vật liệu di truyền của giống ban đầu.

-Mục đích: Gây đột biến tạo giống mới là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hóa học nhằm thay đổi vật liệu di truyền của sinh vật để phục vụ cho lợi ích của con người.