Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15?

Câu 2:

Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa phóng xạ. Nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có thì sau 4 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa ?

Lời giải:

Chỉ có 2 phân tử ADN còn chứa vì theo nguyên tắc bán bảo toàn sau 4 lần nhân đôi, chỉ có 2 mạch ADN là nguyên liệu cũ của mẹ mang .