Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phân biệt đồng quy tính trạng với phân li tính trạng.

Câu 2:

Phân biệt đồng quy tính trạng với phân li tính trạng.

Lời giải:

Phân biệt đồng quy tính trạng và phân li tính trạng:

-Đồng quy tính trạng diễn ra do chọn lọc tiến hành theo cùng một hướng sẽ tích lũy những đột biến, biến dị tổ hợp tương tự dẫn đến kết quả là chúng mang những đặc điểm về kiểu hình tương tự, trên một số loài thuộc những nhóm phân loại khác nhau, có kiểu gen khác nhau.

-Phân li tính trạng diễn ra do chọn lọc tiến hành theo những hướng khác nhau trên cùng đối tượng tạo thành những nhóm có chung một nguồn gốc.