Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Sau đây là kết quả của các phép lai: a) P : Thân đỏ thẫm × Thân đỏ thẫm → F1 : 74,9% đỏ thẫm ; 25,1% xanh lục.

Câu 2:

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Sau đây là kết quả của các phép lai:

a) P : Thân đỏ thẫm × Thân đỏ thẫm → F1 : 74,9% đỏ thẫm ; 25,1% xanh lục.

b) P : Thân đỏ thẫm × Thân đỏ thẫm → F1 : 100% đỏ thẫm.

c) P : Thân đỏ thẫm × Thân xanh lục → F1 : 50,2% đỏ thẫm ; 49,8% xanh lục

Kiểu gen của P trong các công thức lai trên như thế nào?

Lời giải:

a) P : Thân đỏ thẫm × Thân đỏ thẫm → F1 : 74,9% đỏ thẫm ; 25,1% xanh lục.

F1 phân li với tỉ lệ 3 : 1 → di truyền theo quy luật phân li → P: có kiểu gen dị hợp ở cả bố và mẹ.

Sơ đồ lai:

P:   Aa   ×   Aa

GP:   A,a   A, a

F1:   1AA: 2Aa : 1aa

   (3 đỏ thẫm : 1 xanh lục)

b) P : Thân đỏ thẫm × Thân đỏ thẫm →F1 : 100% đỏ thẫm.

P có thể có các kiểu gen:

Trường hợp 1:

P:   AA   ×   AA

F1:   AA (100% lông ngắn)

Trường hợp 2:

P:   AA   ×   Aa

GP:   A      A, a

F1:   AA   :   Aa

      (100% lông ngắn)

c) P : Thân đỏ thẫm × Thân xanh lục → F1 : 50,2% đỏ thẫm ; 49,8% xanh lục

F1 phân li tỉ lệ 1 : 1, có kiểu hình xanh lục có kiểu gen: aa → Nhận giao tử a từ cả cha và mẹ → P thân đỏ sẫm có kiểu gen: Aa, P xanh lục có kiểu gen: aa.

Sơ đồ lai:

P:      Aa   ×   aa

GP:      A, a      a

F1:   Aa   :   aa

      (1 đỏ sẫm : 1 xanh lục)