Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Câu 2:

Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Lời giải:

Có 2 loại nguyên nhân chính gây ra diễn thế của quần xã:

- Nguyên nhân bên ngoài: liên quan đến các hiện tượng bất thường: bão, lụt, cháy, ô nhiễm hoặc các hoạt động vô ý thức của con người làm cho quần xã trẻ lại hoặc bị hủy hoại hoàn toàn, buộc quần xã phải khôi phục lại từ đầu.

- Nguyên nhân bên trong: là sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, nhóm loài ưu thế thường làm cho điều kiện môi trường biến đổi mạnh đến nỗi bất lợi cho chính mình, nhưng lại thuận lợi cho nhóm loài ưu thế khác có sức cạnh tranh cao hơn thay thế. Như vậy, những biến đổi của môi trường chỉ là nhân tố khởi động, còn quần xã sinh vật là động lực chính cho quá trình diễn thế.