Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nêu vai trò của các quá trình đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi.

Câu 2:

Nêu vai trò của các quá trình đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi.

Lời giải:

-Quá trình đột biến làm cho một gen biến đổi thành nhiều gen. Đột biến phát sinh vô hướng không tương ứng với ngoại cảnh. Quá trình đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên.

-Quá trình giao phối tạo ra các tổ hợp alen mới, trong đó có những tổ hợp có tiềm năng thích nghi với những điều kiện mới làm cho quần thể có tính đa hình. Quá trình giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên.

-Quá trình chọn lọc tự nhiên đào thải các kiểu gen bất lợi, làm giảm dần tần số tương đối của alen, tổ hợp alen kém thích nghi, làm tăng tần số tương đối của các alen và các tổ hợp alen có giá trị thích nghi.