Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.

Câu 2:

Nêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.

Lời giải:

-Nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội:

   + Tác nhân vật lí, hóa học của môi trường ngoài.

   + Sự rối loại ở môi trường nội bào dẫn đến sự rối loại phân li NST có thể xảy ra trong giảm phân hoặc nguyên phân.

-Nguyên nhân phát sinh thể đột biến đa bội:

   + Tác nhân vật lí, hóa học của môi trường ngoài.

   + Sự rối loại ở môi trường nội bào dẫn đến sự rối loại phân li NST có thể xảy ra trong giảm phân và nguyên phân.

   + Do lai xa giữa hai loài khác nhau.