Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nêu các đặc điểm của mã di truyền.

Câu 2:

Nêu các đặc điểm của mã di truyền.

Lời giải:

Mã di truyền có một số đặc điểm sau:

-Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nucleotit mà không gối lên nhau.

-Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

-Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

-Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.