Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Mô tả hình thái, kích thước các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.

Câu 2:

Mô tả hình thái, kích thước các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.

Lời giải:

Cấu trúc siêu hiển vi của NST:

- Phân tử ADN: mạch xoắn kép, có chiều ngang 2 nm.

- Sợi cơ bản: là chuỗi nuclêôxôm xếp khít nhau, đường kính 11 nm. Mỗi nuclêôxôm gồm lõi là 8 phân tử histôn và bên ngoài là đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit, quấn quanh 7/4 vòng. Giữa hai nuclêôxôm liên tiếp là một đoạn ADN và một phân tử prôtêin histôn.

- Sợi nhiễm sắc: sợi cơ bản cuộn xoắn lần 2 tạo nên sợi có chiều ngang khoảng 30 nm.

- Vùng xếp cuộn: sợi nhiễm sắc xếp cuộn lần nữa tạo sợi có bề ngang 300 nm.

- Crômatit: sợi nhiễm sắc ở vùng xếp cuộn tiếp tục tạo thành crômatit có chiều ngang khoảng 700 nm.

- NST ở kì giữa: ở trạng thái kép gồm 2 crômatit. Chiều ngang của mỗi NST có thể đạt tới 1400 nm.