Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn 3 giai đoạn phát sinh sự sống.

Câu 2:

Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn 3 giai đoạn phát sinh sự sống.

Lời giải:

-Tiến hóa hóa học

-Tiến hóa tiền sinh học

-Tiến hóa sinh học