Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2. Bảng 65.2: So sánh các thuyết tiến hóa

Câu 2:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2.

Bảng 65.2: So sánh các thuyết tiến hóa

Lời giải: