Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông và chiều mũi tên vào sơ đồ mối quan hệ ADN (gen) – tính trạng dưới đây và giải thích:

Câu 2:

Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông và chiều mũi tên vào sơ đồ mối quan hệ ADN (gen) – tính trạng dưới đây và giải thích:

Lời giải:

AND (gen) → mARN → prôtêin → tính trạng

-Mã gốc trong ADN được phiên mã thành mã sao trong mARN, sau đó được dịch mã thành chuỗi polipeptit cấu thành prôtêin. Prôtêin trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

-Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn của gen quy định trình tự các ribônuclêôtit trong mARN, từ đó quy định trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit và chuỗi polipeptit biểu hiện thành tính trạng.