Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. Vì sao F1 (AaBb) qua giảm phân tạo được 4 loại giao tử và F2 có 9 kiểu gen?

Câu 2:

Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. Vì sao (AaBb) qua giảm phân tạo được 4 loại giao tử và có 9 kiểu gen?

Lời giải:

-Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng và sự tổ hợp tự do của các NST không tương đồng trong quá trình giảm phân của đã đưa đến sự phân li độc lập của các cặp gen tương ứng, tạo nên 4 loại giao tử AB = Ab = aB = ab = 1/4

-Sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái tạo nên 16 tổ hợp ở , trong đó có 9 kiểu gen, 4 kiểu hình.

-Sơ đồ lai:

× :      AaBb      ×      AaBb

GP:   AB, Ab, aB, ab         AB, Ab, aB, ab

:

: 1AABB + 2AABb + 2AaBB + 4AaBb: 9 (A-B-): hạt vàng, trơn         

 1AAbb + 2Aabb: 3 (A-bb): hạt vàng, nhăn

         1aaBB + 2 aaBb: 3 (aaB-): hạt xanh, trơn

         1 aabb: 1 (aabb): hạt xanh, nhăn