Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

Câu 2:

Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

Lời giải:

Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực Tín hiệu điều hòa: các tác nhân dinh dưỡng (lactôzơ), các tác nhân lí hóa của môi trường. Tín hiệu điều hòa là các phân tử chất hữu cơ (các hoocmôn), các nhân tố tăng trưởng… Cơ chế điều hòa đơn giản: điều hòa ở giai đoạn phiên mã. Cơ chế điều hòa phức tạp: Điều hòa ngay trong bộ gen, điều hóa trước phiên mã, phiên mã, dịch mã và sau dịch mã. Thành phần tham gia ít: gen điều hòa chỉ huy hoạt động của opêron. Thành phần tham gia đa dạng: gen gây tăng cường, gen gây bất hoạt, gen cấu trúc, vùng khởi động, vùng kết thúc…