Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Di truyền Y học đã hạn chế sự phát triển của virut HIV ở người bệnh như thế nào?

Câu 2:

Di truyền Y học đã hạn chế sự phát triển của virut HIV ở người bệnh như thế nào?

Lời giải:

-Di truyền y học giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc về vật chất di truyền của HIV, nó chỉ có 2 phân tử ARN với số lượng nuclêôtit rất ít ở mỗi sợi.

-Ngăn chặn bằng các con đường lây bệnh, tuyên truyền, giáo dục con người hiểu tác hại của HIV.

-Để làm chậm sự phát triển của bệnh AIDS, người ta tiến hành như sau:

   + Lựa chọn đoạn nuclêôtit có khả năng bắt cặp bổ sung với một số đoạn ribônuclêôtit trên phân tử ARN của virut HIV.

   + Chuyển các đoạn nuclêôtit này vào trong tế bào bạch cầu T được lấy ra từ người không mắc bệnh là anh em sinh đôi cùng trứng với người bệnh.

   + Sau đó, các tế bào T này được tiêm vào bệnh nhân.

   + Cơ chế làm chậm sự phát triển của bệnh AIDS là do trình tự đối bổ sung sẽ ức chế sự sao chép của virut HIV, ngăn nó phân chia.