Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

Câu 2:

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

A.Do phóng xạ tự nhiên.

B.Do phóng xạ sinh ra từ sự phân hủy các chất đồng vị phóng xạ.

C.Do biến đổi sinh lí nội bào.

D.Cả A, B và C

Lời giải:

Đáp án D