Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho biết về các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.

Câu 2:

Cho biết về các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.

Lời giải:

Một hệ sinh thái được cấu tạo:

- Sinh vật sản xuất: Đó là những sinh vật có khả năng quang hợp và hóa tổng hợp, tạo nên nguồn thức ăn để tự nuôi mình và nuôi các loài sinh vật dị dưỡng.

- Sinh vật tiêu thụ: Gồm các loài động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.

- Sinh vật phân giải: Là các vi sinh vật sống dựa vào sự phân giải các chất hữu cơ có sẵn. Chúng tham gia vào việc phân giải vật chất để trả lại cho môi trường những chất vô cơ đơn giản ban đầu.

- Các chất vô cơ: Nước, điôxit, cacbon, ôxi, nitơ, phôtpho…

- Các chất hữu cơ: Prôtêin, lipit, gluxit, vitamin, hoocmôn…

- Các yếu tố khí hậu: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khí áp…

→ Ba yếu tố đầu là quần xã sinh vật, ba yếu tố sau là môi trường vô sinh mà quần xã sống.