Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Vì sao Menđen cho rằng các cặp tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập với nhau? Phát biểu quy luật phân li độc lập.

Câu 1:

Vì sao Menđen cho rằng các cặp tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập với nhau? Phát biểu quy luật phân li độc lập.

Lời giải:

Mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (gen) quy định. Các cặp nhân tố này phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh đã chi phối sự di truyền và biểu hiện của các cặp tính trạng tương phản.

+ Kết quả tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ:

P(AB) = P(A).P(B) = 1/2 × 1/2 = 1/4

P(Ab) = P(A).P(b) = 1/2 × 1/2 = 1/4

P(aB) = P(a).P(B) = 1/2 × 1/2 = 1/4

P(ab) = P(a).P(b) = 1/2 × 1/2 = 1/4

+ Khi lai hai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai ( hoặc nhiều) cặp tính trạng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì xác suất xuất hiện mỗi kiểu hình ở bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

9/16 hạt vàng, trơn = 3/4 hạt vàng × 3/4 hạt trơn

3/16 hạt vàng, nhăn = 3/4 hạt vàng × 1/4 hạt nhăn

3/16 hạt xanh, trơn = 1/4 hạt xanh × 3/4 hạt trơn

1/16 hạt xanh, nhăn = 1/4 hạt xanh × 3/4 hạt nhăn

+ Tỉ lệ kiểu hình ở bằng tích các tỉ lệ của các cặp tính trạng hợp thành chúng, cụ thể bằng (3 hạt vàng : 1 hạt xanh) × (3 hạt trơn : 1 hạt nhăn).

Quy luật phân li độc lập: Các cặp alen phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử.