Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Thế nào là môi trường? Có mấy loại môi trường?

Câu 1:

Thế nào là môi trường? Có mấy loại môi trường?

Lời giải:

-Môi trường là phần không gian bao quanh sinh vật mà ở đó các yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

-Có 4 loại môi trường:

   + Môi trường đất: gồm các lớp đất.

   + Môi trường trên cạn: gồm mặt đất và lớp khí quyển gần mặt đất.

   + Môi trường nước: gồm vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

   + Môi trường sinh vật: gồm thực vật, động vật, con người.