Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n = 8) có khoảng 2,83 × 10^8 cặp nuclêôtit. Nếu chiều dài trung bình của NST ruồi giấm ở kì giữa dài khoảng 2 micrômet (μm),

Câu 1:

Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n = 8) có khoảng 2,83 × cặp nuclêôtit. Nếu chiều dài trung bình của NST ruồi giấm ở kì giữa dài khoảng 2 micrômet (μm), thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?

Lời giải:

Chiều dài của bộ NST ở ruồi giấm là:

2,38 × × 3,4 Å = 9,62 ×

Chiều dài trung bình một phân tử ADN của ruồi giấm là:

(9,62 × )/8 = 1,2 ×

NST ruồi giấm ở kì giữa có chiều dài 2μm = 2 ×

Vậy NST kì giữa đã cuộn chặt với số lần là:

(1,2 × Å) / (2 × Å) = 6000 lần