Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Sự sống được phát sinh như thế nào?

Câu 1:

Sự sống được phát sinh như thế nào?

Lời giải:

-Sự sống được phát sinh, phát triển và tiến hóa trên chính Trái Đất bằng con đường vô cơ (thuyết vô sinh) qua 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.

-Hiện nay, cơ thể sống chỉ được phát sinh từ cơ thể sống có sẵn (thuyết hữu sinh).