Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây: a) P : Chó lông ngắn × chó lông dài b) P : Chó lông ngắn × chó lông ngắn

Câu 1:

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây:

a) P : Chó lông ngắn × chó lông dài

b) P : Chó lông ngắn × chó lông ngắn

Lời giải:

-Quy ước gen: A: lông ngắn; a: lông dài

a) P : Chó lông ngắn × chó lông dài

Trường hợp 1:

P: AA   ×   aa

   (lông ngắn)      (lông dài)

GP:      A   a

:      Aa

         (100% lông ngắn)

Trường hợp 2:

P:   Aa   ×   aa

      (lông ngắn)      (lông dài)

GP:   A, a      a

:   Aa   :   aa

   (1 lông ngắn : 1 lông dài)

b) P : Chó lông ngắn × chó lông ngắn

Trường hợp 1:

P:   AA   ×   AA

:   AA (100% lông ngắn)

Trường hợp 2:

P:   AA   ×   Aa

GP:   A      A, a

:   AA   :   Aa

      (100% lông ngắn)

Trường hợp 3:

P:   Aa   ×   Aa

GP:   A,a      A, a

:      1AA: 2Aa : 1aa

      (3 lông ngắn: 1 lông dài)