Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nêu những đặc trưng về hình thái, số lượng của bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hóa.

Câu 1:

Nêu những đặc trưng về hình thái, số lượng của bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hóa.

Lời giải:

-Mỗi loài có bộ NST khác nhau về hình thái, số lượng và cấu trúc gen trên NST.

-Số lượng NST nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hóa thấp hay cao của loài. Sinh vật có số lượng NST nhiều nhưng không tiến hóa hơn sinh vật có số lượng ít. VD: tinh tinh 2n = 48 kém tiến hóa hơn người 2n = 46, dương xỉ 2n = 116 kém tiến hóa hơn lúa 2n = 24. Sinh vật có số lượng NST ít có thể kém tiến hóa: ví dụ: ruồi giấm 2n = 8 kém hơn gà 2n = 78.