Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nêu khái niệm quần thể.

Câu 1:

Nêu khái niệm quần thể.

Lời giải:

Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phân bố trong vùng phân bố của loài vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản tạo ra các thế hệ mới hữu thụ, kể cả các loài sinh sản vô tính hay trinh sản.