Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nêu khái niệm kích thước và mật độ của quần thể.

Câu 1:

Nêu khái niệm kích thước và mật độ của quần thể.

Lời giải:

-Kích thước quần thể hay số lượng cá thể của quần thể: là tổng số cá thể hoặc sản lượng hay tổng năng lượng của các cá thể trong quần thể đó.

   + Kích thước tối thiểu: là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể phải có, đủ đảm bảo cho quần thể có khả năng duy trì nòi giống.

   + Kích thước tối đa: là số lượng cá thể nhiều nhất mà quần thể có thể đạt được, cân bằng với sức chứa của môi trường.

-Mật độ của quần thể: là kích thước quần thể được tính trên đơn vị diện tích hay thể tích.