Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nêu các kiểu tác động giữa các gen alen và giữa các gen không alen đối với sự hình thành tính trạng.

Câu 1:

Nêu các kiểu tác động giữa các gen alen và giữa các gen không alen đối với sự hình thành tính trạng.

Lời giải:

-Các kiểu tác động giữa các gen alen: gen trội át hoàn toàn gen lặn, gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

-Các kiểu tác động giữa các gen không alen: tương tác theo kiểu bổ sung, át chế, cộng gộp.