Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Mô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST.

Câu 1:

Mô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST.

Lời giải:

Các dạng đột biến cấu trúc NST:

-Đột biến mất đoạn: làm mất từng đoạn NST. Có thể mất đoạn đầu hay mất đoạn giữa của NST làm giảm số lượng gen trên NST.

-Đột biến lặp đoạn: là một đoạn NST có thể lặp lại một hay nhiều lần làm tăng số lượng gen trên NST.

-Đột biến đảo đoạn là một đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại với nhau. Đảo đoạn có thể chứa tâm động và không chứa tâm động.

-Đột biến chuyển đoạn là sự trao đổi đoạn trong một NST hoặc giữa các NST không tương đồng. Gồm:

   + Chuyển đoạn tương hỗ: 1 đoạn của NST này chuyển sang 1 NST khác và ngược lại.

   + Chuyển đoạn không tương hỗ: là hiện tượng 1 đoạn hoặc cả 1 NST này sát nhập vào NST khác.