Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Hãy phát biểu nội dung quy luật phân li.

Câu 1:

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Hãy phát biểu nội dung quy luật phân li.

Lời giải:

-Giải thích kết quả thí nghiệm:

   + Trong cặp tính trạng đem lai chỉ có một tính trạng biểu hiện ở gọi là tính trạng trội (VD: hoa đỏ), tính trạng không biểu hiện ở gọi là tính trạng lặn.

   + Trong cơ thể lai , cặp nhân tố di truyền tồn tại riêng rẽ, không hòa trộn với nhau, nên khi tạo giao tử thì giao tử chỉ chứa 1 nhân tố di truyền (gen) của bố hoặc mẹ. Khi thụ tinh có sự tổ hợp lại cặp nhân tố di truyền. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền đã chi phối sự di truyền và biểu hiện của cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ.

-Nội dung quy luật phân li:

   + Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân li đồng đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa một alen của cặp.