Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hệ sinh thái là gì? Cho ví dụ.

Câu 1:

Hệ sinh thái là gì? Cho ví dụ.

Lời giải:

-Hệ sinh thái là tập hợp của quần xã sinh vật với môi trường vô sinh của nó, trong đó, các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường để tạo nên các chu trình sinh địa hóa và sự biến đổi năng lượng.

-Ví dụ:

Hệ sinh thái ao cá, hệ sinh thái đồng ruộng, hệ sinh thái khu đô thị Bắc Thăng Long…