Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy phân tích lí do của việc gây đột biến tạo vật liệu cho chọn giống.

Câu 1:

Hãy phân tích lí do của việc gây đột biến tạo vật liệu cho chọn giống.

Lời giải:

-Mỗi một kiểu gen nhất định của giống chỉ cho một năng suất nhất định. Mặt khác, mỗi giống cụ thể sẽ cho một năng suất tối đa nhất định trong điều kiện canh tác hoàn thiện nhất. Như vậy, mỗi giống có một mức trần về năng suất.

-Để có năng suất cao hơn mức trần hiện có của giống, các nhà chọn giống đã sử dụng phương pháp gây đột biến để tạo nguồn vật liệu cho chọn giống.