Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1. Bảng 65.1: Các bằng chứng tiến hóa

Câu 1:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1.

Bảng 65.1: Các bằng chứng tiến hóa

Lời giải: