Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.1. Bảng 31.1. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp phân tử

Câu 1:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.1.

Bảng 31.1. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp phân tử

Lời giải: